Getuigenis voor allen

Goed Nieuws voor iedereen

Jehovah God heeft de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en wenst met iedereen in een goede verstandhouding te leven. In wezen kan er in elke mens goedheid schuilen.

“Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.” (Spr 19:22)

Zij die getuigenis afleggen over Christus Jezus en zijn God willen het Goede Nieuws dat Jezus bracht verder verspreiden en willen eenzelfde goedheid als Jezus had aan de dag brengen. Door in eenheid met Jezus te leven stralen ware volgers van Jezus Christus zijn gezindheid uit en dragen zij ook de vruchten van die liefde.

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,” (Ga 5:22)

 

Uit broederlijke liefde wensen Getuigen voor Christus, in eenheid van geloof en met eenheid in liefde, de vredes- en Bijbelboodschap uitdragen welke Jezus in het begin van onze huidige jaartelling uitdroeg. De Bijbelse Boodschap is een Blijde Boodschap. Het is ook een Boodschap van God die iedereen hoop wil geven op een betere toekomst. Gods hoop is ook de hoop die Getuigen voor Christus uitdragen.

 

Met vertrouwen in Jezus Christus kunnen wij als zijn getuigen, als verzoenden met God, naar voor treden en zijn Blijde Boodschap verder verkondigen. Met het besef dat het geen boodschap voor slechts een beperkt groepje is willen we iedereen uitnodigen om in te gaan op de uitnodiging van God. Iedereen hoort de vreugde- en vredesboodschap te horen.

 

De wereld zal ook moeten gaan inzien dat de prediking of het uitdragen van het Goede Nieuws een belangrijk gegeven zal zijn in het tijdsgebeuren.

“Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof Jehovah, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor Jehovah: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.” (Jes 12:4-5)

Laat aan iedereen weten hoe het nieuws

“u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.” (Col 1:6)

“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mt 24:14 NBV)

 

Getuigen voor Christus verkondigen de werken en vredesboodschap van de gezondene van God, hij die redding, door zijn bloed, bracht voor alle mensen, door zich als een lam van God als losprijs te geven voor de zonden van alle mensen. Het lijden kan nu bedekt worden door Jezus zijn zoenoffer dat door God aanvaard is geworden en hierdoor kan ieder van ons genieten van die redding en verlossing uit de dood.

 

“Hem (Jeshua, Christus Jezus) verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.” (Col 1:28-29)

 

 

 

Een niet te vergeten door te geven boodschap

Datgene wat de profeten hebben neergeschreven en de aankondiging van diegene die door God geautoriseerd zou zijn om voor Hem te spreken en te handelen, zou ons moeten doen inzien wie Jezus is en waarom het zo belangrijk is om hem te volgen.

 

“Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen, maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van uw naam.’” (Ro 15:8-9)

 

Wij moeten niet enkel Gods Woord doornemen in de Bijbel. Het komt er ook op aan dat Betrouwbare Woord goed te bestuderen en dan ook na te volgen. Het is trouwens aan de mensheid gegeven ter lering.

“Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer Jehovah een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.” (Jes 40:3)

“Wat Jehovah zegt blijft eeuwig bestaan.’ Welnu dit woord is het evangelie (of het Goede Nieuws) dat u verkondigd is.” (1Pe 1:25)

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2Ti 3:16-17)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Ro 15:4)

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Joh 20:31)

 

 

 

Niet te vergeten

 

“Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want Jehovah verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’” (1Pe 3:10-12)

 

“hij (Jehovah)is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor zijn kinderen is hij een zegen. Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land, want Jehovah heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang.” (Ps 37:26-29)

“maar Jehovah laat zijn dienaar niet los: wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal volgen. Vestig je hoop op Jehovah en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.” (Ps 37:33-34)

“..... Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten: wie vredelievend zijn hebben de toekomst.” (Ps 37:37 NBV)

“Een goed mens geniet de gunst van Jehovah, wie kwade plannen heeft, wordt door hem veroordeeld.” (Spr 12:2)

“Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood. Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag. Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.” (Spr 11:4-6)

“Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood.” (Spr 11:19)

“Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon, zondaars en goddelozen niet minder.” (Spr 11:31)

 

“Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.” (Efe 5:15-17)

“U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.” (1Pe 4:3)

“Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.” (1Pe 4:7)

“Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.” (1Pe 4:19)

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb